engellenmeyi ve aktivitelere katılımın kısıtlanmasını kapsayan bir terimdir. Bu nedenle engellilik yalnızca bir sağlık sorunu değil aynı zamanda bireyin yetersizlikleri ile yaşadığı toplumun özellikleri ile arasındaki etkileşimi yansıtan karmaşık bir olgudur. bu da engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek için, çevresel ve sosyal engelleri kaldırma amacıyla müdahaleler yapılmasını gerektirmektedir (who, 2019)
Kişinin hayatında geçici ya da kalıcı engeller oluşturan engellilik hali, doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerin kaybedilmesi durumu ile oluşmaktadır. Sosyolojik açıdan engelli birey, patolojik problemlerinden dolayı değil, toplumsal baskılar sonucu erişilebilirliği büyük ölçüde sınırlandırılmış bireydir (Çarkçı 2011). Genel olarak dünyada yaklaşık 600 milyon insan engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Ülkemizde ise engelliler, toplam nüfusun 12,29’unu oluşturmaktadır. Toplumda en büyük azınlık grup olan engellilerin, toplumsal yaşamda birçok sorun ile karşı karşıya oldukları kaçınılmaz bir gerçektir.Engellilik 18. Yüzyıldan önce dinsel öğretilere, geleneksel doğaüstü inanışlara ve eski çağlardan gelen efsanelere bağlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Özürlü insanın doğaüstü bir varlıkça (tanrı, cin, şeytan vb.) sınanmak için veya içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve işlediği günahlar nedeniyle cezalandırılmak için o duruma getirildiği inancı yaygın olarak yer almıştır (Colin 2006). Ayrıca antik dönemlerde engelli olarak dünyaya gelen bebekler öldürülmüş, ortaçağ toplumlarında da engelli bireyler büyücülük, kötülük gibi olumsuz kavramlarla anılarak şeytan olarak nitelendirilmiş ve dini temele dayandırılan oluşumlar ile beraber toplumdan soyutlanarak, toplumdan ayrı yaşamaya mahkum edilmişlerdir (Çağlayan 2006).

engellilik türleri :
literatürde yer alan engellilik türleri; ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, dil ve konuşma engelli ve süreğen hastalıklar olmak üzere altı grupta yer almaktadır.
not:6462 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile "özürlü" ifadesi yasak olup yerine "engelli" tanımı getirilmiştir. "özürlü" ifadesi, ayrımcılık ve nefret suçları kapsamında değerlendirilmektedir.
kaynak: Özata, M., & Karip, S. (2017). Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 397-407.