ani ölüm ve bayılmalarla seyreden, doğuştan ya da tıbbi girişimlerle oluşabilen bir sendrom. özellikle sporculardaki ani ölümlerin bir kısmından sorumlu tutulmaktadır.bazı durumlar da ise doğuştan görünür.Çarpıntı,Senkop veya presenkop,Ani kardiyak arrest semptomlarını gösterir.
qt uzatan ilaçlar
Antibiyotikler:Eritromisin, klaritromisin, levofloksasin, spiramisinAntihistaminikler: Terfenadin, astemizol, difenhidraminAntimalaryal | Antiromatizmal:Klorokin, Hidroksiklorokinİştah Kesiciler: Fenfluramin, sibutraminAstım İlaçları: Beta agonistler,Dekonjestanlar: Efedrin, fenilefrin, psödoefedrinAntidepresant/antikonvülzan: Thioridazine, Haloperidol Mesoridazine, chlorpromazine, Amitriptyline, imiprmaine, Fosphenytoin.Antiaritmikler: Kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalolDiğer: amantadin, kloral hidrat, kortikosteroidler, bazı diüretikler, dolsetron, cisaprid, tacrolimus